වෙජිටේරියන් අයට චිකන් රසටම බිරියානි එකක් | Vegetarian Biryani | Biryani Recipe

Vegetarian
How to make vegetable Biryani
Vegetarian Biryani | Restaurent Style Vegetarian Biryani
HOMECOOKING

►”SUBCRIBER” – “LIKE” – “COM M E N T”
More Recipes 👇👇👇
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
*▶︎ ගුලාබ් ජමුන් හදන ලේසිම ක්‍රමය | गुलाब जामुन | How to make Gulab Jamun Sweet | گلاب جامن
ලින්ක් එක👉 https://youtu.be/6ZZ2SHhmjvo (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱

*▶︎ Homemade Creamy Milk | How to make Creamy Milk ලින්ක් එක👉 https://youtu.be/TnMgsGuPQtk (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱

*▶︎ විනාඩි 2න් ගාර්ලික් බ්‍රෙඩ් හැන්දැවට තේ එක්ක ම් ම් ම් | How To Make Garlic Bread ලින්ක් එක👉 https://youtu.be/vWGvHCUTnlw (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱

*▶︎ ඕනිම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ඉක්මනට හදන්න පුලුවන් රයිස් එකක් | SIMPLE FRIED RICE AT HOME ලින්ක් එක👉 https://youtu.be/gTqEno0147c (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱

*▶︎ කැපචිනෝ | Cappuccino ලේසියෙන්ම හදන තවත් ක්‍රමයක් | How to make the perfect Cappuccino at home ලින්ක් එක👉 https://youtu.be/61151n6dnZ0 (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱

*▶︎ රසට ඉක්මනට ලේසියෙන්ම වෙජිටබල් චොප්සි හදන්නේ මෙහෙමයි | Vegetable Chop Suey Recipe ලින්ක් එක👉https://youtu.be/_tbinwU_78Q (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱

*▶︎ පාන් පුඩිම ලේසියෙන්ම රසට හදන රහස් | Step by Step Steamed Bread Pudding ලින්ක් එක👉 https://youtu.be/Kj8GU_NFcFE (සම්පුර්ණ විඩියොව)😱
Sri Lankan Special Style / Easy Recipe with English
Hope you like this video.
For More Recipes Please Visit :
YOUTUBE:
Subscribe to Family Kitchen
YouTube Channel. It’s free.
https://www.youtube.com/channel/UCOVTf2ok42TvsnEgRdJ7xIg
Write to us: mycookingmystylesl@gmail.com

#Biryani #BiryaniRecipe#VegBiryaniRecipe #BiryaniRecipes #LunchBoxRecipe
#Simple #Quick #Easy #How_To_Made
#VegBiryaniRecipe#BiryaniRecipes#LunchBoxRecipe#RestaurenStyleVegBiryani#HowtoMakeVegBiryani#HotelStyleVegRecipe#RiceVeriety’s#vegbiryani

Products You May Like

Articles You May Like

5 Khichdi Recipe To Lose 20 Kg Fast | Healthy Breakfast/Lunch/Dinner Recipes | Dr.Shikha Singh
Making Thanksgiving Dinner In 4 Hours (Last Minute Guide)
How to make the best Beef And vegetable stew. Tasty Beef Sauce
The Amazing Meals That Keep Me Vegan | A Full Day Of Eating 🌱
Super Easy Chili Recipe! Stove top or Ninja Cooking System

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *